ספריו

הספר "ישראל והעמים" על ארבעת כרכיו יצא לאור בשנים 1945/8 כספר לימוד לבתי הספר היסודיים. מהדורה חדשה של הספר, ( 3 כרכים) בשתוף משה הרשקו יצאה ב-1962. התאמה לתכנית הלימודים של משרד החינוך הביאה לעידכון נוסף של הספר הפעם בשיתוף הפרופ' צבי בכרך במהדורה חדשה שיצאה ב- 1978 הספר על מהדורותיו נלמד במשך עשרות שנים בבתי הספר היסודיים בעיקר באלה של החינוך הדתי.

תורגם לשפות:

גרמנית

 יפנית 

ספר זה מתאר את חיי החברה היהודית בדורות שלפני החסידות וההשכלה ובזמן הסמוך לתנועות אלו בפולין, ליטא וארצות גרמניה. לנגד עינינו עוברים חיי הדורות ההם, יחסם לסביבה הנוצרית, ארגון הקהילות, סדרי המשפט, קשרי משפחה, דרכי-חינוך, ועוד. הספר נבדל משאר ספרים העוסקים באותה תקופה, בגישתו הסוציולוגית. התיאורים הכלולים בו לא באו לשם עצמם אלא לשם הבהרת הבעיות, שהחברה היהודית נתלבטה בהן בארצות גלותה. והרי הניתוח הסוציולוגי לא בא ללמד על התקופה הנדונה בלבד ; מן הנאמר כאן יש להקיש על המבנה והמוסדות של החברה המסורתית לדורותיה. המחבר, שהוא פרופסור לתולדות החברה והחינוך של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, העלה במחקר היסטורי מקורי זה את המתח בין "מסורת" ל"משבר", שהיה נטוי על הדורות ההם ושעדיין לא כלה גם מעולמנו היהודי בזמן הזה.

עמוקה התהום שהיתה רובצת בימי הביניים בין היהודים לבין שכניהם הנוצרים, כתהום המבדילה בין שתי הדתות שלהם, בין בעיקרי האמונה בין במצוות המעשיות. ואף על פי כן היו שתי העדות יושבות זו בצד זו ומסתייעות זו בזו בענייני כלכלה וכדומה. כיצד עלה בידן דבר זה ובאיזו מידה עלה? והרי היהודים היו נתונים ללחץ ולאונס ולרדיפות. מה היו אפוא הכוחות שסייעו להם ליהודים להחזיק באמונתם ולמסור נפשם עליה? על שאלות אלה וכיוצא בהן, שהן-הן עיקרה של שאלת קיום העדה היהודית בגלותה, בא להשיב הספר "בין יהודים לגויים". המחבר, פרופ' יעקב כ"ץ, שכבר בספרו "מסורת ומשבר" הבליט את ראייתו הסוציולוגית בתולדות ישראל, משתמש כאן בשיטתו זו גם לגבי הבעיה המרכזית של קיום העדה היהודית בימי גלותה. הוא עוקב אחר גלגולי הצורה שביחסי יהודים וגויים במשך הדורות, מגיע לתקופת המפנה בימי מנדלסון, ומסיים בניתוח תשובותיהם של חברי הסנהדרין בפאריס על שאלותיו של נאפוליאון בעניין יחס היהודים לבני ארצם ולמדינתם בתנאים החדשים. כך יעמוד הקורא בספר זה לא רק על שורשי הבעיה של "יהודים וגויים" במובנם ההיסטורי, אלא ילמד גם על המבוכה הגדולה שלתוכה נקלע העם היהודי עם ראשיתם של הזמנים החדשים.

תורגם לשפות:

 אנגלית

 צרפתית

 רוסית

בונים חופשים ויהודים נחשדו בעיני אויביהם על קונספירציה נגד עמי העולם שבקרבם הם יושבים. מה פירנס חשדות אלה, ומה בכלל טיבה של תנועת הבונים החופשים, הנחשבת לארגון סתרים למחצה ? ומה היה היחס בין הבונים החופשים גופם ליהודים ? האם נתקבלו יהודים בלשכות הבונים החופשים ומה תפקיד מילאו בהן ? על שאלות אלה ורבות כיוצא בהן בא ספר זה להשיב. תשובות הספר מבוססות על מחקר של שנים ועל חומר הלקוח מספרות בלתי-נודעת ומארכיונים של הבונים החופשים עצמם. תוצאות המחקר מגלות עובדות רבות-עניין על שאיפת היהודים ממחצית המאה הי"ח והלאה להתקבל בלשכות הבונים החופשים ועל הקשיים שנתקלו בהם, בייחוד בגרמניה. הנושאים הגדולים של תולדות ישראל באירופה המודרנית, האמאנציפאציה, ההתבוללות, והאנטישמיות מתוסף להם כאן מימד חדש. אור חדש נזרע גם על תנועת הריפורמה הדתית בישראל, שרבים מיוזמיה ומנהיגיה היו חברים בלשכות ושאבו עידוד והשראה מתנועת המאסונים ומחוויית השתתפותם בה.

תורגם לשפות:

 אנגלית

 צרפתית

 יפנית

אסופה זו של מאמרים של פרופסור יעקב כ"ץ, מבכירי ההיסטוריונים היהודיים החיים עמנו, משקפת את הגותו ההיסטורית והחברתית על הלאומיות היהודית המודרנית ועל יחסה לדת ולמסורת. שלושת שערי הספר מציבים את תחומי דיוניו העיקריים בהבהרת צמיחתה, התפתחותה וייחודה של התנועה הלאומית היהודית : הרעיון הציוני במבחן התגשמותו הלכה למעשה, הדת והמסורת במבחן ההתגשמות של הציונות, והנפתולים של ההיסטוריוגרפיה היהודית החדשה ושל דרכי החקר של מדעי היהדות. מאמריו על מבשרי הציונות, נכסי-צאן-ברזל בספרות ההיסטורית הציונית, מובאים כנספח. המאמרים והמחקרים פורסמו במקומות שונים לאורך שנות-דור, מראשית שנות החמישים ועד הזמן האחרון. מפעלו ההיסטוריוגרפי של יעקב כ"ץ כלול בספריו "מסורת ומשבר", "בין יהודים לגויים" ו"בונים-חופשים ויהודים".